شبکه فناوری و نوآوری سیستان و بلوچستان

شبکه فناوری و نوآوری استان سیستان و بلوچستان پلتفرمی است که بازیگران این اکوسیستم باهدف ارتقای کیفیت نهادی، تقویت نقش ذینفعان و استخراج برنامه های عملیاتی در تلاشند ارتباطی سیستماتیک و زنجیره‌ای ایجاد کنند.