بخش‌های جانبی نمایشگاه

به طور کلی نمایشگاه مجازی پژوهش، فناوری و فن بازار استان سیستان و بلوچستان با هدف تبدیل شدن این سامانه به یک سامانه مشترک در بین دستگاههای اجرایی، دانشگاهها و مراکز علمی، محققین و شرکتهای دانش بنیان و بهبود روابط پژوهشی بین آنها. شامل بخش های ذیل می باشد:

–   برنامه‌های راهبردی: سندهای تهیه شده توسط دستگاههای اجرایی مختلف مانند سند آمایش استان، دینامیک اشتغال استان، سند توسعه روستایی استان و…. در این بخش خواهد آمد.

– طرح­های پژوهشی: معرفی طرح­های پژوهشی دانشگاه ها و مراکز علمی-  پژوهشی

 – رویدادها: معرفی رویدادهای کارآفرینی و ترویجی

–  عرضه و تقاضای فناوری: با هدف بهبود وضعیت فن بازار استان و استفاده از این منبع برای عرضه و تقاضای فناوری بین دستگاههای اجرایی، دانشگاهها و مراکز علمی، محققین و شرکتهای دانش بنیان.

–  فرصت‌های سرمایه گذاری: اسناد و مطالعات انجام شده پیرامون فرصتهای سرمایه گذاری استان در این بخش خواهد آمد.

 – فرصت‌های کارآفرینی: اسناد و مطالعات انجام شده پیرامون فرصتهای کارآفرینی که توسط دستگاههای اجرایی، دانشگاهها و مراکز علمی، محققین و شرکتهای دانش بنیان تهیه شده است در این بخش خواهد آمد.

–  ویدئو: ویدئوهای مختلف آموزشی، کارآفرینی، کسب و کاری و… مرتبط با این هفته در این بخش خواهد آمد.